On-line Broker instrukcja

April 15, 2018 | Author: Wiktoria Marek | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 On-line Broker instrukcja2 SPIS TREŚCI 1. O aplikacji On-line Broker (OLB) 3 2. Rejestracja w OLB 4 3. Menu TRANSAKCJE...

Description

On-line Broker instrukcja

SPIS TREŚCI 1. O aplikacji On-line Broker (OLB)

3

2. Rejestracja w OLB

4

3. Menu TRANSAKCJE 5 – 10 Jak dokonać transakcji? Podmenu Transakcja 6 Konkretny przypadek zrealizowania transakcji przez OLB 7 Przydatne wskazówki – jak postępować, jeżeli realizujesz kilka płatności? Jak uregulować opłaty za wykonanie płatności? 7 Jak wysłać płatność partnerowi handlowemu? Jak wypełnić polecenie zapłaty? Podmenu Polecenie zapłaty z WRP 8 Jak wprowadzić zamówienie? Podmenu Zamówienie 9 Jak usunąć/poprawić wprowadzone zamówienie? Podmenu Zarządzanie zarejestrowanymi zamówieniami 10 4. Menu RACHUNKI 12 Chcę wyświetlić wykaz swoich WRP, rachunków bankowych lub rachunków bankowych AKCENTY CZ włącznie z detalami Podmenu Wewnętrzne rachunki bankowe 12 Podmenu Rachunki bankowe klienta 12 Podmenu Rachunki bankowe AKCENTY 12 5. Menu WYKAZY 13 – 13 Chcę wyświetlić historię zawartych transakcji, wprowadzonych zamówień, lub transakcji płatności z WRP Podmenu Wykaz transakcji 13 Podmenu Wykaz zamówień 13 Podmenu Wykaz poleceń zapłaty z WRP 14 Interesuje mnie aktualna wysokość opłat za płatności Podmenu Cennik opłat 14 6. Menu PARTNERZY 15 – 15 Chcę wprowadzić nowego partnera dla swoich płatności Podmenu Nowy partner 15 Chcę poprawić/usunąć partnera dla swoich płatności Podmenu Zarządzanie partnerami 16 7. Przewodnik po ikonach w górnym pasku

17

8. Słowniczek pojęć

18 2

1.

O aplikacji On-line Broker (OLB)

OLB lub On-line Broker jest systemem elektronicznym do zawierania transakcji dewizowych on – line za pośrednictwem Internetu. System OLB, oprócz łatwego zawierania transakcji dewizowych z domu lub biura, oferuje następujące udogodnienia: • Kursy walut on-line bez konieczności telefonowania • Zawieranie transakcji spot on-line • Proste wprowadzanie poleceń zapłaty do przekazania płatności zagranicznych • Kompletny wykaz historii transakcji – 24 godziny na dobę • Możliwość wydruku wszystkich dokumentów i wyciągów transakcji • Możliwość wprowadzenia zamówienia i kontrolowania żądanej wysokości kursu • Promocyjne opłaty przy zawieraniu transakcji za pośrednictwem OLB

DOSTEPNOŚĆ SYSTEMU ON-LINE BROKER Zawieranie transakcji on-line poniedziałek – piątek w godz. 07:30 – 17:30 Informacje o saldach konta użytkownika, wydruk dokumentów, wprowadzanie zleceń płatniczych do przekazania płatności zagranicznych itp. pon - cz 7:30 - 17:30, pt 7:30 - 17:00

BEZPIECZNE WYLOGOWANIE System OLB ma zaprogramowane wylogowanie zabezpieczające, tzn. jeżeli rachunek internetowy będzie pozostawał ponad 30 minut w bezczynności, użytkownik zostanie wylogowany.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OLB Do uruchomienia i użytkowania aplikacji OLB konieczne jest zainstalowanie darmowej wtyczki Microsoft Silverlight, wspomagającej szeroką gamę przeglądarek i systemów operacyjnych. Jeżeli jeszcze nie masz na swoim komputerze zainstalowanej wtyczki Silverlight, przeglądarka automatycznie zaproponuje jej instalację. Jeżeli instalacja nie powiedzie się i aplikacja OLB nie zostanie uruchomiona, można przeprowadzić instalację ręcznie na stronie http://www.microsoft.com/cze/web/silverlight/

KONFIGURACJA MENU

Podstawowym menu w aplikacji jest rozwijane menu w lewym dolnym rogu ekranu.

W przypadku, że chcesz rozwinąć drzewko menu po lewej stronie, wybierz w menu „Ustawienia” – pokazać drzewo menu.Jeżeli nadal nie udaje się wykonać transakcji, prosimy o kontakt z infolinią

22 208 00 98

3

2.

Jak zalogować się do systemu OLB?

LOGOWANIE W celu wejścia do aplikacji ON-LINE BROKER należy wybrać na stronach internetowych www.akcenta.pl ikonę „wejście do OLB” http://www.akcenta.pl/

Aby wejść do aplikacji OLB należy wybrać

Wyświetli się okno do wprowadzenia danych koniecznych do rejestracji.

Wprowadź login (numer umowy ramowej) i hasło (Pesel), lub zadzwoń 22 208 00 98 w celu ustawienia dostępu.

Po zatwierdzeniu ikony „SMS kod” na numer telefonu komórkowego podanego w umowie zostanie przesłany Kod weryfikacyjny, który należy wprowadzić i zatwierdzić przyciskiem „OK”.Jeżeli nadal nie udaje się wykonać transakcji, prosimy o kontakt z infolinią

22 208 00 98

4

3.

MENU TRANSAKCJE Jak dokonać transakcji?

KROK PIERRWSZY – Wybierz żądany kurs Po zalogowaniu do aplikacji OBL wyświetli się moduł transakcji z kursami 4 podstawowych par walutowych. Kursy mają charakter orientacyjny, tzn. ich ważność jest ograniczona w czasie.

B

A Po dokonaniu transakcji według zaproponowanego kursu wybierz ikonę „zakup/ sprzedaż”. – A1

A1

B1

W przypadku zainteresowania transakcją w innej parze walutowej, rozwiń menu wyboru i wybierz żądaną parę walutową. – B1

Kursy są przedstawiane z pozycji klienta, tzn. sprzedaż = klient sprzedaje waluty, zakup = klient kupuje waluty.

Wprowadzenie innej pary walutowej do menu podstawowego

Jeżeli chcesz, aby wybrana para walutowa była automatycznie wyświetlana w Twoim menu podstawowym kursów, wybierz ikonę „Zapisz ustawienie folderu”. Po potwierdzeniu wyświetli się komunikat „Ustawienie par walutowych zostało zapisane”.Jeżeli nadal nie udaje się wykonać transakcji, prosimy o kontakt z infolinią

22 208 00 98

5

3. KROK DRUGI – Wpisz parametry transakcji WPROWADZANIE PARAMETRÓW TRANSAKCJI

C Po wybraniu żądanej pary walut wyświetli się formularz zawarcia transakcji, który należy wypełnić: 1. kupowaną/sprzedawaną walutę i kwotę – C1 2. określić skąd zostaną przelane środki na rachunek Akcenty i dokąd będzie przekazywana przeliczona kwota:

C1

warianty skąd zostaną przelane środki na rachunek Akcenty („Klient zapłaci”) – C2:

C2

a) w przypadku, że chcesz wymienić środki zgromadzone na swoim WRP, - wybierz wariant „Z WRP”

C3

b) Jeśli środki do wymiany wysyłasz z innego rachunku bankowego, wybierz wariant „Na konto AKCENTY“ i z listy wyboru wybierz bank, z którego będziesz przelewać środki – C4:

C4

warianty przelania wymienionej kwoty – („Akcenta zapłaci”) – C3:

C5

a) w przypadku, że chcesz przelać środki na swój WRP, lub przesłać je dalej swojemu partnerowi handlowemu zagranicę, wybierz wariant „Na WRP”, z którego następnie środki przekażesz na wybrany rachunek partnera (dokładny opis postępowania w celu przekazania płatności partnerowi handlowemu jest do dyspozycji w podmenu WRP); b) Jeśli chcesz przelać środki wprost na swój rachunek, wybierz wariant „Na rachunek klienta“ i z listy wyboru wybierz rachunek, na który chcesz przelać środki – C5.

KROK TRZECI – Finalizacja transakcji DEFINITYWNE ZAWARCIE TRANSAKCJI Oferowany kurs przedstawiony w tabeli podlega ciągłym zmianom, w zależności od sytuacji na rynku. Jeżeli kurs osiągnie wartość akceptowaną, kliknij na ikonę „dokonać transakcji”, jest to ostateczne potwierdzenie zawarcia transakcji. Następnie ukaże się okno potwierdzające wolę zawarcia transakcji. Jest ono aktywne 15 sekund. W tym czasie transakcja może zostać zawarta bądź anulowana (i zawarta w późniejszym czasie). Jeśli w trakcie 15 sekund nie zostanie dokonany żadny wybór, transakcja nie będzie zawarta. Należy ją wtedy rozpocząć od nowa.

Po potwierdzeniu pojawi się komunikat „Transakcja została pomyślnie zawarta przy kursie……..” Na Twój e-mail zostanie przesłane potwierdzenie zawierające instrukcje jak przelać środki na rachunek Akcenty.Jeżeli nadal nie udaje się wykonać transakcji, prosimy o kontakt z infolinią

22 208 00 98

6

3.

Konkretny przypadek zrealizowania transakcji przez OLB

Klient chce zapłacić dostawcom kilka faktur w walucie EUR za dostarczone towary. 1) W celu uzyskania łącznej kwoty zakupu waluty najpierw wprowadź wszystkie polecenia płatności na rzecz partnerów handlowych: - - - - -

z menu Transakcje wybierz – Przelew płatniczy z WRP (Wewnętrznego Rachunku Płatniczego) wyświetli się tabela, w którą należy wpisać parametry wysłania płatności do dostawcy po ich potwierdzeniu w menu Zestawienia wyświetli się wprowadzone zlecenie jeżeli potrzebujesz zrealizować kilka płatności, wypełnij dalsze zlecenia w ten sam sposób po wypełnieniu wszystkich potrzebnych zleceń płatności, w menu Zestawienia zlicz kwoty końcowe wszystkich wprowadzonych transakcji (zlicz pole wysyłane kwoty + opłaty łącznie) – w ten sposób uzyskasz łączną kwotę za transakcje z uwzględnieniem opłat za nie

2) Zakup waluty i dokończenie transakcji: - - - -

na stronie głównej wybierz kurs EUR / CZK zakup wyświetli się tabela – transakcja uzupełnij Waluta zakup – EUR, kwota zakup – w EUR (podaj łączną kwotę za wszystkie transakcje) następnie zaznacz Klient zapłaci na rachunek Akcenty, Akcenta zapłaci na rachunek klienta (jeżeli masz prowadzone rachunki w bankach, w których rachunki prowadzi również Akcenta, wybierz właściwy bank. Jeżeli nie będzie go na liście, zaznacz możliwość „inne“). - po kliknięciu ikony „dokonać transakcji“ stosowna operacja zostanie zrealizowana - następnie otrzymasz e-mailem potwierdzenie, w którym będą podane dane transakcji (w dolnej części podany będzie numer rachunku Akcenty, na który przelejesz środki finansowe) - po zakupie waluty polecenia z WRP zostaną automatycznie zrealizowane i tym samym cała transakcja zostanie zakończona

Ostrzeżenie / Przydatne wskazówki !!! Jeżeli płatności są w tej samej walucie, wpisz sumę tych płatności. Zakupione środki zostaną przypisane do Twojego WRP, z którego realizujesz poszczególne płatności. !!! Jeżeli masz zamiar wysłać zakupione środki Twojemu partnerowi handlowemu za granicę, pamiętaj, że płatność zostanie podwyższona o stosowne opłaty zgodnie z obowiązującą taryfą. Polecamy dwie możliwości uregulowania opłat za transakcje zrealizowane z WRP: 1) Najpierw wprowadź zlecenie zapłaty z WRP. Po jego zatwierdzeniu w menu Zestawienia wyświetli się wprowadzone zlecenie.Tym samym uzyskasz kwotę końcową za transakcję włącznie z opłatami. Podczas zakupu / sprzedaży waluty wprowadź już kompletną kwotę. 2) Z góry przelej wystarczającą ilość pieniędzy na Twój WRP, abyś miał je do dyspozycji na uregulowanie opłat. Ewentualna opłata zostanie następnie potrącona wraz z transakcją. Jak doładować WRP? - wpisz zlecenie płatnicze z Twojego rachunku bieżącego - jako tytuł zapłaty podaj numer Twojej umowy ramowej z AKCENTĄ CZ - numer rachunku, na który masz przelać środki, uzyskasz w menu „Rachunki – Rachunki bankowe“ - do płatności klientów służą rachunki w górnym oknie (rachunki podstawowe), rachunki w dolnym oknie są tylko orientacyjne (rachunki wtórne)Jeżeli nadal nie udaje się wykonać transakcji, prosimy o kontakt z infolinią

22 208 00 98

7

3.

Jak przekazać płatność partnerowi handlowemu? Jak wypełnić polecenie zapłaty?

POLECENIE ZAPŁATY Z WRP W celu przekazania płatności Twojemu partnerowi handlowemu lub dokonania przelewu środków z WRP na Twój rachunek wybierz w menu „Transakcje” podmenu „Polecenie zapłaty z WRP”. Pojawi się formularz do wprowadzenia danych w celu dokonania płatności.

Wprowadź: A) Data dokonania płatności (ustawiona automatycznie waluta D+1, jeżeli w żądanym dniu w kraju przesyłanej waluty, będzie dzień wolny od pracy, system automatycznie zaproponuje rozliczenie w walucie dla następnego dnia pracy). B) Przekazywaną kwotę C) Walutę D) Wybór, czy płatność ma zostać przelana na własny rachunek, czy rachunek partnera handlowego oraz wybór rachunku partnera, na który płatność ma być przekazana (jeżeli dotyczy to nowego partnera handlowego, należy najpierw wprowadzić go do systemu – zobacz menu PARTNERZY) E) Sposób płatności (SHA = opłata dzielona między partnerami, w celu dokonania zmiany wybrać OUR = wszystkie opłaty ponosi przekazujący lub BEN = wszystkie opłaty ponosi beneficjent) F) Tytuł płatności (tylko przy płatności partnerowi) G) Powód płatności (w przypadku przelewu na konto własne – symbol zmienny)

Po zatwierdzeniu ikony „SMS kod” na numer telefonu komórkowego podanego w umowie zostanie przesłany Kod weryfikacyjny, który należy wprowadzić i zatwierdzić przyciskiem „Wprowadzić polecenie zapłaty”.

Po wprowadzeniu polecenia pojawi się komunikat „Polecenie zapłaty przyjęte”. Po przyjęciu polecenia zapłaty, WRP prześle e- mail z potwierdzeniem.

W przypadku braku środków na WRP, zostanie wyświetlony komunikat „w chwili obecnej brak wystarczającej ilości środków na WRP …Polecenie zapłaty przyjęte”. W tym przypadku należy niezwłocznie zasilić Twoje konto na WRP. Polecenie zapłaty jest ważne, po zasileniu konta płatność zostanie dokonana.Jeżeli nadal nie udaje się wykonać transakcji, prosimy o kontakt z infolinią

22 208 00 98

8

3.

Jak wprowadzić zamówienie kursu?

ZAMÓWIENIE Formularz zamówienia służy do wprowadzenia polecenia śledzenia pożądanego kursu przez system. Zamówienie jest zobowiązujące, tzn., gdy kurs osiągnie wymagany poziom, system OLB automatycznie zamknie zamówienie i przeniesie je do transakcji realizowanych. Zamówienie jest ważne zawsze do końca dnia pracy, którym zostało złożone, po zakończeniu czasu pracy ulegnie automatycznie zmazaniu. Wprowadzone zamówienie można zmienić/usunąć (w podmenu „Zarządzanie zamówieniami zaewidencjonowanymi”).

A

F

W formularzu wprowadzenia zamówienia należy wypełnić: A) Parę walutową

B

B) Chęć Kupna/Sprzedaży waluty

C

C) Wybrać walutę, którą chcesz kupić/sprzedać

D

D) Wpisać żądany kurs E) Wpisać kwotę, którą kupujesz/sprzedajesz

E

F) Ważność zamówienia jest wprowadzana automatycznie G) Wybrać źródło, z którego zostaną przekazane środki i dokąd dalej będą przekazane

G G

Warianty źródła przekazania środków na rachunek AKCENTY („Klient zapłaci”):

G

A) W przypadku, że chcesz dokonać wymiany Śródków zgromadzonych na swoim WRP, wybrać wariant „Z WRP” B) W przypadku, gdy środki do wymiany wysyłasz z ­innego rachunku bankowego, wybierz wariant „Na rachunek ­AKCENTY“ i z listy wyboru wybierz bank, z którego będziesz przelewać środki Warianty przelania wymienionej kwoty („Akcenta zapłaci”): A) W przypadku, że chcesz przelać środki na swój WRP, lub przesłać je swojemu partnerowi handlowemu zagranicę, wybrać wariant „Na WRP”, z którego następnie przelejesz środki na wybrany rachunek partnera (dokładne postępowanie przy odsyłaniu płatności swojemu partnerowi jest do dyspozycji w podmenu WRP). B) W przypadku, gdy środki do wymiany wysyłasz z innego rachunku bankowego, wybierz wariant „Na rachunek AKCENTY“ i z listy wyboru wybierz rachunek, na który chcesz przelać środki 

Po potwierdzeniu wyświetli się komunikat „Zamówienie zostało przyjęte”.Jeżeli nadal nie udaje się wykonać transakcji, prosimy o kontakt z infolinią

22 208 00 98

9

3.

Gdzie zmienię wprowadzone zamówienie?

ZARZĄDZANIE ZAREJESTROWANYMI ZAMÓWIENIAMI W tym menu znajduje się wykaz wprowadzonych zamówień śledzenia kursu. Jeżeli chcesz wprowadzone zamówienie skorygować lub wycofać, należy kliknąć na dane zamówienie w celu pokazania wprowadzonych parametrów.

Edycja zamówienia Dla dokonania zmiany zamówienia wybrać przycisk „Edycja zamówienia”.

W przedstawionej tabeli dokonać żądanych zmian. Możesz edytować tylko kursy i kwoty.

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat „Zamówienie zostało zmienione”Jeżeli nadal nie udaje się wykonać transakcji, prosimy o kontakt z infolinią

22 208 00 98

10

3.

Gdzie można usunąć zamówienie?

ZARZĄDZANIE ZAREJESTROWANYMI ZAMÓWIENIAMI

Usuwanie zamówienia W celu usunięcia wprowadzonego zamówienia wybrać przycisk „STORNO zamówienia”.

W wyświetlonej tabeli wpisać w żółte pole słowo „STORNO” i zatwierdzić przyciskiem „Usunąć zamówienie”.

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat „Zamówienie zostało usunięte”

Po zaktualizowaniu strony – kliknięcie na ikonę „Aktualizować” w górnej części ekranu – zamówienie z wykazu zostanie usunięte.Jeżeli nadal nie udaje się wykonać transakcji, prosimy o kontakt z infolinią

22 208 00 98

11

4.

MENU RACHUNKI Chcę zobaczyć historię swojego WRP, rachunków bankowych lub rachunków bankowych AKCENTY CZ ze szczegółami włącznie. Chcę wydrukować historię lub szczegóły rachunków.

W menu rachunki masz do dyspozycji historię własnych wewnętrznych rachunków płatniczych i historię rachunków AKCENTY CZ SA. Historię rachunków lub ich szczegóły można wydrukować klikając na ikonę drukarki (w lewym górnym rogu). Po rozwinięciu menu wybierz „Druk wykazu” lub „Druk szczegółów”.

WEWNĘTRZNE RACHUNKI PŁATNICZE Podmenu WRP oferuje podstawowe informacje o Twoich wewnętrznych rachunkach płatniczych, wykaz operacji walutowych, stan konta i wykaz obrotów na danym rachunku WRP. Zakładka „WRP detale” prezentuje: • numer Twojego WRP • kwotę do wykorzystania • całkowity bilans • niezaksięgowane pozycje – wyciąg • wysokość zabezpieczenia Zakładka Wykaz obrotów – prezentuje historię wszystkich nierozstrzygniętych obrotów na danym WRP Zakładka Historia obrotów – prezentuje historię wszystkich rozstrzygniętych obrotów Zakładka wypisy – umożliwia sprawdzenie i generowanie wypisów miesięcznych

RACHUNKI BANKOWE KLIENTA Wykaz własnych rachunków klienta, które zostały zarejestrowane w dokumentacji umowy z AKCENTĄ CZ SA.

RACHUNKI BANKOWE Wykaz wszystkich rachunków AKCENTY CZ otwartych w domach bankowych, za pośrednictwem których są realizowane transakcje płatnicze.Jeżeli nadal nie udaje się wykonać transakcji, prosimy o kontakt z infolinią

22 208 00 98

12

5.

MENU WYKAZY Chcę wyświetlić lub wydrukować historię zawartych transakcji, wprowadzonych zamówień lub transakcji finansowych z WRP włącznie ze szczegółami

Historię zamówień i poleceń płatniczych można wydrukować przy użyciu ikony drukuj (w lewym górnym narożniku). Po rozwinięciu menu wybierz „Druk wykazu”, „Druk polecenia zapłaty” lub „Druk szczegółów”.

HISTORIA TRANSAKCJI Tutaj znajdziesz historię wszystkich zawartych transakcji, szczegóły poszczególnych transakcji włącznie ze statusem, w którym transakcja w danej chwili się znajduje. Szczegóły zostaną zaprezentowane po podwójnym kliknięciu na konkretną transakcję.

WYKAZ ZAMÓWIEŃ Tutaj znajdziesz wykazy wszystkich wprowadzonych zamówień. Szczegóły zostaną zaprezentowane po podwójnym kliknięciu na konkretne zamówienie.Jeżeli nadal nie udaje się wykonać transakcji, prosimy o kontakt z infolinią

22 208 00 98

13

5.

Jestem zainteresowany wysokością opłat za płatności

HISTORIA TRANSAKCJI PŁATNICZYCH Z WRP

Historia transakcji finansowych z WRP, szczegóły transakcji i rozszerzone szczegóły transakcji zawierające wykaz opłat z transakcją związanych. Szczegóły zostaną przedstawione po podwójnym kliknięciu na konkretną transakcję finansową. Status transakcji można sprawdzić w menu Rachunki/ Wewnętrzne operacje finansowe.

CENNIK OPŁAT

Wykaz aktualnych opłat za Twoje płatności.Jeżeli nadal nie udaje się wykonać transakcji, prosimy o kontakt z infolinią

22 208 00 98

14

6.

MENU PARTNERZY Chcę dodać nowego partnera w celu dokonania płatności

NOWY PARTNER W celu wprowadzenia nowego partnera dla płatności WYCHODZĄCEJ – kliknij na podmenu „Nowy partner”: Wyświetli się formularz Dane Partnera, w którym należy uzupełnić instrukcje płatnicze partnera handlowego. Pola oznaczone kolorem żółtym, należy wypełnić obowiązkowo, bez ich wypełnienia nie można wprowadzić partnera. Należy wpisać: A) Nazwę partnera B) Typ osoby – OF/DG lub OP C) Kraj, w którym partner ma siedzibę D) Nazwę i SWIFT kod banku beneficjenta E) Walutę rachunku beneficjenta F) Numer rachunku (w krajach EOG w formacie IBAN) W celu wprowadzenia partnera należy potwierdzić kliknięciem na przycisk „zapisać partnera”. Po potwierdzeniu wyświetli się komunikat „Kontakt bankowy partnera został wprowadzony”. Wprowadzenie nowego partnera dla płatności PRZYCHODZĄCYCH: W przypadku, że będziesz przyjmować od swojego partnera wyłącznie płatności i chcesz przygotować Ankietę dla płatności z zagranicy, zaznacz pole „Partner dla płatności przychodzących” i wypełnij obowiązkowe dane. Wypełnić pola zabarwione na kolor żółty: A) Nazwa partnera B) Kraj, w którym partner ma swoją siedzibę C) Walutę w której ma w danym banku prowadzony rachunek W celu dodania partnera należy dokonać potwierdzenia przez kliknięcie na przycisk „dodać partnera”. Po potwierdzeniu pojawi się komunikat „Kontakt bankowy partnera został wprowadzony”.Jeżeli nadal nie udaje się wykonać transakcji, prosimy o kontakt z infolinią

22 208 00 98

15

6.

MENU PARTNERZY Chcę zmienić lub usunąć partnera do swoich płatności.

ZARZĄDZANIE PARTNERAMI

W podmenu Zarządzanie partnerami znajduje się wykaz wszystkich wprowadzonych partnerów, z którymi przeprowadzasz transakcje. W celu zmiany nazwy partnera otwórz podwójnym kliknięciem danego partnera i kliknij na ikonę „Edytowanie partnera”. Jeżeli chcesz dokonać innej zmiany w kartotece partnera, należy najpierw usunąć partnera i dane partnera wprowadzić ponownie (w podmenu „Nowy partner”). Usuwanie partnera – kliknąć na przycisk „Edytowanie partnera”, w wyświetlonej tabeli zaznaczyć zakończenie ważności. Potwierdzić przyciskiem „wprowadzić zmiany”. Wyświetli się komunikat „Połączenie bankowe zostało usunięte”.Jeżeli nadal nie udaje się wykonać transakcji, prosimy o kontakt z infolinią

22 208 00 98

16

7.

PRZEWODNIK PO IKONACH W GÓRNYM PASKU

Poprzedni/Następny Za pomocą tych ikonek można wrócić do poprzedniego kroku/przejść do następnego.

Aktualizacja Ikonka służy do aktualizowania statusów – np. po wprowadzeniu zamówienia po kliknięciu na ikonkę aktualizacji zostanie wyświetlone dane zamówienie w historii zamówień.

Druk raportu W celu dokonania wydruku historii wybrać ikonkę drukarki. Wypakuje się menu, w którym można wybrać drukowanie całej historii lub szczegółów konkretnego zamówienia, transakcji, WRP itd.

Eksport raportu Ikonka służy do eksportowania danych do pliku Excel. W celu wyeksportowania danych, należy kliknąć na ikonę. Rozwinie się menu, w którym należy wybrać format pliku.Jeżeli nadal nie udaje się wykonać transakcji, prosimy o kontakt z infolinią

22 208 00 98

17

8.

SŁOWNICZEK POJĘĆ

BIC kod (SWIFT) = międzynarodowy kod bankowy, w ramach SWIFT każdy bank ma swój kod (BIC), który stanowi jego identyfikator. IBAN = międzynarodowy numer konta umożliwiający dokonywanie płatności do i z zagranicy Numer IBAN: • • • •

Właściwa liczba maks. 16 cyfr np. 19-123456789, Numer banku: kod banku, np. 0100. Numer kontrolny ze względów bezpieczeństwa, np. AA, kod kraju: kod według ISO, np. CZ, Cały numer może składać się z 34 znaków, Republika Czeska używa maks. 24 znaków, Przykład kodu IBAN: CZAA01000000190123456789

Sposób płatności opłat za transfer SHA = płatność podzielona między partnerami Sposób płatności opłat za transfer OUR = wszystkie opłaty ponosi przekazujący Sposób płatności opłat za transfer BEN = wszystkie opłaty ponosi beneficjent Zabezpieczenie = W celu zabezpieczenia ryzyka kursowego podczas zawierania transakcji forward wymagamy zabezpieczenia z wartości transakcji (w zależności od rodzaju waluty będącej przedmiotem obrotu i czasu trwania forwardu). Kwotę tę klient przelewa na swój wewnętrzny rachunek płatniczy, gdzie jest winkulowana. W chwili spłaty transakcji zabezpieczenie jest na korzyść AKCENTY. Waluta D+1 = termin, w którym klient zobowiązany jest do przelania środków wymaganych do finansowego zabezpieczenia transakcji/ Transakcji Finansowej na Wiązany rachunek płatniczy i waluty. Saldo dostępne = aktualne saldo środków finansowych na WRP, tzn. saldo, którym można dysponować Saldo końcowe = saldo środków finansowych na WRP – suma wszystkich zaksięgowanych i niezaksięgowanych obrotówJeżeli nadal nie udaje się wykonać transakcji, prosimy o kontakt z infolinią

22 208 00 98

18

Kontakty: Tel: 22 208 00 98 | E-mail: [email protected] | www.akcenta.pl

View more...

Comments

Copyright � 2017 SLIDEX Inc.
SUPPORT SLIDEX