TIKLAYIN:... TG-6 facebook: Kpss Kaynak Arşivi Kpss Doküman Arşivi

October 18, 2017 | Author: Mehmed Batuk | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 O A B T /R H B R Bu testte 50 soru vardır. TIKLAYIN:... TG-6 facebook: Kpss Kaynak Arşivi Kpss Doküman Arşivi 1. ...

Description

TIKLAYIN: facebook: Kpss Kaynak Arşivi Kpss Doküman Arşivi

2 0 1 5 -O A B T /R H B R

Bu testte 50 soru vardır.

1.

“Guatemala’nin dağ köylerinde yaşayan kadınlar işe yarannayan kumaş parçalarını küçük tahta parçaları­ na sararak parmak büyüklüğünde bebekler yaparlar. "Quitapenas” denilen parmak bebeklere “dertkovan bebekler" de denir. Çocuklar gece yatarken korkularını bu bebeklere anlatır ve yastıklarının altına koyarlarmış. Uyandıklarında korkulan yok oiur, parmak bebekler on­

....... TG-6

2.- 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayı­ nız. Nasıl görebildiğimiz ve görünen nesnelerin algılanma süreçleri psikolojinin Önemli çalışma alanlarından bi­ ridir. Örneğin, daha önce bebeklerin renk körü olarak dünyaya geldiği düşünülürdü. Gözlerin renkleri zaman içerisinde, konuşulan dille birlikte öğrendiği sanılırdı. Ancak yeni doğan bebekler üzerinde yapılan incele­ melerde bebeklerin sadece mavi renge tepki verdiği

ların tüm endişelerini alıp götürürmüş. Çocuklar, onları mutlu eden bu bebekleri büyüyüp birer yetişkin oldukla­ rında bile unutmazlarmış.”

D) Gerçeklik

anlaşılmış. Yani bebekler mavi rengi ayırt edebilme ye­ teneğiyle doğuyorlar. Neden mavi? Karada ve denizde yaşayan canliîarın ortak olarak gördükleri gezegenin en yaygın renginin mavi olması bu durumun en büyük et­ menidir. Ayrıca insan toplulukları arasında da renkleri görme konusunda farklı performanslar vardır. Bazı mil­ letler renkleri görme konusunda daha başanlıdır. Belli bir coğrafyada sıkışmış şekilde yaşayan milletlerin renk repertuvarlan dar olduğu için, nesilden nesile geçen bir şekilde renkleri görme konusunda başartsızlaşırlar. Ya­ pılan bir araştırmada Namibya’dan Himba kabilesinin, birçok AvrupalI insanın göremediği yeşil tonlarını göre­

E) Öyküsel

bildikleri anlaşılmış. Tam tersi bir durumda, Himba ka­ bilesinin insanlarının, Avrupalı bir insan için son derece

Parçaya göre, çocukların endişelerini yok eden ve mutlu olma gereksinimlerini karşılayan bu bebek­ lerin Özel ve kişisel dünyamızda varhklannı devam ettirdiğini söyleyen kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Psikanaliz B) Analitik psikoloji C) Gestalt

belirgin olan farklı kırmızı renk tonlarını ayırt edemedik­ leri anlaşılmış.

Buna göre mavi renge olan hassasiyetin nedenine ilişkin parçada yapılan açıklama psikoloji biliminin hangi alt alanına aittir? A) Sosyal

8) Evrimsel

C) Gelişim

D) Deneysel E) Bilişsel nörobilim

3.

Renkleri görme konusunda bazı milletlerin daha ba­ şarılı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden han­ gisidir? A) Genetik donanım B) Bilişsel unsurlar C) Sosyal çevre D) Nörobîlişsel unsurlar E) Transfer

Diğer sayfaya geçiniz.

TG-6

2015-OABT/RHBR 1, sınıfa başlayan öğrenciler tesadüfi şekilde iki gruba ayrılmıştır. Şirince gruba herhangi bir şey söylennnemiştir. İkinci gruba ise öğretmenlerinin onlara güvendiğini ve onlardan başarıh olmalarmı beklediği ifade edilmiştir

6.

Mehmet Bey geçirdiği kaza sonucu, yeni hatıraları (olayian) uzun süreli belleğine atamamaktadır. Bunun sonucu olarak da yaşadığf herhangi bir olayın üzerin­ den birkaç dakika sonrasını hatîrlayamamaktadır.

Yıl sonunda yapılan eğitsel değerlendirmede ikinci gru­ bun daha başarılı skorlar elde ettiği görülmüştür.

Buna göre beynin lıangi bölgesinde oluşan bir ha­ sar Mehmet Bey’in yaşadığı soruna yol açmıştır?

Açıklanan durum, aşağıdakilerden hangisine uygun A) Hipokampüs

bir örnektir?

B) Hipotalamus

A) İleriye dönük ketleme

C) Talamus

B) Öğreniimiş çaresizlik

D) Medulia

C) Pygmalion etkisi

E) Beyincik

D) Düşük benlik algısı E) Davranış ketiemesi

5.

Danışan: 8 yıl boyunca çocukların ve gençlerin bulun­ duğu bir cezaevinde çalıştım. Orada yaşadıklarımı Öm­ rüm boyunca unutmam mümkün değİİ. Sıradan insanla­ rın, pek çoğu evli ve çocuklu olan bu gardiyanların nasıl birer canavara dönüştüklerini görseydiniz şaşırırdınız. Psikolojik Danışman: Bu sizin tespitiniz. Peki, şiddet uygulayanlar yaptıklarını nasıl değerlendiriyoriardı? Danışan: Onlar açısından bu basit bir işti. Yani sadece kendilerine verilen emirleri yerine getiriyorlardı.

7.

Gelişen nöronların büyüme süreçlerini yönlendir­ mek ve gelişmiş nöronları desteklemek hangi nöron tipinin görevidir? A) Duyusal B) İnternöron C) Motonöron D) Glia! hücreler E) Çok kutuplu nöronlar

Diyaloga göre gardiyanların çocuklara şiddet uygu­ lamasının altında yatan temel olgu aşağıdakilerden hangisidir? A) İtaat B) Uyma C) Yanlış norma uyma D) Kendini mazur gösterme E) Kişisel sorumluluğun yitirilmesi

Diğer sayfaya geçiniz.

TG-6

2015-OABT/RHBR 8.

Şu an okuduğunuz bu soruyu uzun bir süre belleği­ nizde tutmak ya da unutmamak istediğinizde dev­ reye girecek Mk faktör aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Dil gelişimine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanhştır? A) Çocuktarm, karşılarında kimse olmadıği hâlde ken­ di kendilerine gerçekleştirdikleri konuşmalara mo­

A) Dikkat

nolog denir.

B) Kısa süreli beiiek

B) Dil gelişim sürecinde çocuklarda önce ifade edici

C) Uzun süreli bellek

dil, sonra alıcı dil gelişir.

D) Aigisal ayırt ediiebllirlik

C) Benmerkezci dil çocuklarda 6-7 yaşma kadar de­

E) Anlamsal çağrışım

vam eder D) Çocuğun başkalarıyla iletişim kurmaya yönelik ko­ nuşmaları, toplumsallaşmış dil kavramıyla ifade edilir. E) Çocuklarm duydukları bir sözcüğü ya da cümleyi herhangi bir değişikliğe uğratmadan sürekli yinele­ meleri tekrarlama kavramıyla tanımlanır.

9.

Küçük yaşta geçirdiği bir kaza sonucu sağ gözü­ nü kaybeden Yaşar Kemal’in algısal örgütlenmenin hangi özelliği bağlamında en fazla sorun yaşamış olması beklenir?

11.

Psikanalitik kuramda oldukça önemli bir yer tutan savunma mekanizmalarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Patolojik değildirler

A) Şekil zemin 8) Kaygıyı azaltma stratejileridir B) Yakınlık C) Bilinç düzeyinde işlev görürler C) Benzerlik D) Gerçeği yadsıyabilir ya da çarpıtabilirler D) Basitlik E) Bireyin gelişme dönemine ve kaygı durumuna göre E) Derinlik

değişir.

Diğer sayfaya geçiniz.

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi https://www.face book ,com/KpssKaynakArsivi

2 0 1 5 -O A B T /R H B R 12.

I. Terapi süresince danışan “l1

15.

Danışma oturumlarını sonlandırmanın farklı biçimleri vardır. Bu sonlandırma biçimlerinden hangisi danışan ve danışman arasında oluşması muhtemel bağımlılık ihtimalini azaltması bakımmdan diğerlerinden ayrı­ lır? A) Bittikten sonra takip ilişkisi

B) Bir insan her bakımdan tamamen yeterli, yetenekli ve başarılı olmalıdır.

B) Canlandırma seanslan iie sonlandırma

C) İnsanların mutsuzluğu kendilerinden kaynaklanır.

D) Sabit

D) Geçmiş çok önemlidir çünkü bir şey birinin hayatını

E) Kademeli

C) Açık

bir kez etkilerse bunu sonsuza kadar yapmaya de­ vam edecektir. E) Kişinin hayatında güvenip danışabileceği birileri olmah ve kişi onlara bağlanmalıdır.

Diğer sayfaya geçiniz.

! S

2 0 1 5 -O A B T /R H B R

T G -6

16. - 17, soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-

18,

layınjz. Ebeveyni boşanan Veyis 4. sınıfta okui değiştirmek

Psikolojik yardım ilişkisi, belirli konularda uzmanlık ge­ rektiren becerilerin ortaya konulmasının danışan tara­ fından istenildiği bir süreçtir. Psikolojik danışman: Sana uyguladığım mesleki en­ vanter testi gemi mühendisi olman gerektiğine işaret

zorunda kalmıştır. Fakat dönem ortasında gittiği okul­ da sinıf arkadaşları tarafından kabul edilmemiş, dış­ lanmış, dolayısıyla oldukça sıkıntılı günler geçirmiştir. Ortaokula başka bir okulda devam edecek olan Veyis

ediyor. Danışan: Aaal Sahiden mi?

“ Daha önce yaşadıklarımı tekrar yaşanm." korkusuyla okula gitmeyi istememekte aynca mahallesinde de dış­ lanma korkusuyla arkadaş edinmeyi dönememektedir.

Psikolojik danışman: Evet, sahiden öyle. Şu sonuçla­ ra bir de sen bak.

Annesi bu sorunu çözemeyeceğini anlayınca durumu okul psikolojik danışmanına aktarmış ve Veyis'in da­ nışmanla görüşmesini sağlamıştır.

Diyaloga göre psikolojik danışman aşağıdaki seçe­ neklerden hangisini yaparsa danışma sürecine kat­ kı sağlamış olur? A) Testlerin planlamada yardımcı unsurlar olduğunu dile getirip sınirlılıklara dikkat çekerse B) Testin meslek seçimi konusunda oldukça geçerli bir

16.

test olduğunu vurgularsa

Bu durumda problem alanına göre rehberlik türle-

' finden hangi hizmetin Veyis’e öncelikle sunulmasf gerekir?

C) Test sonuçlarının mutlaka göz Önünde bulundurul­ ması gerektiğinin altını çizerse D) Kendi söylemlerinin test tarafından da doğruladığını

A) Psikolojik danışma

vurgularsa B) Oryantasyon E) Testin kendisi için belirli bir hareketi zorunlu kıldığını C) Kişisei- sosyal

danışana söylerse.

D) Çare bulucu E) Eğitsel

19.

İlk psikolojik danışma oturumunun başında aşağıdaki diyalog yaşanmıştır: Psikolojik danışman: Merhaba, benim adım Selcan,

17.

Veyis’e sunulacak rehberlik hizmeti ve yerine geti­ receği işlev aşağıdakilerden hangisinde doğru ola­ rak verilmiştir?

Danışan: Merhaba, ben de Emine. Dışarıda felaket yağmur yağıyor Selcan Hanım. Psikolojik danışman: Yağmuru değil de buraya neden geldiğini konuşalım istersen.

Hizmet

işlev

A)

Psikolojik danışma

İyüeştirici-Çare bulucu

B)

Psikolojik danışma

Uyum sağlayıcı

C)

Psikolojik danışma

Tamamlayıcı

D)

Oryantasyon

Önleyici

A) Danışanın oturumu yönlendirmesini engellemek

E)

Oryantasyon

Krize müdahale edici

B) Danışana öğüt vermemek

Buna göre psikolojik danışmanm ilişki kurma sü­ reçlerine ilişkin Öncelikle göz ardı ettiği ilke aşağıdakilerden hangisidir?

C) Terapötik çalışma uyumuna özen göstermemek D) Danışma sürecini çok hızlı bir şekilde başlatmak E) Kendini ve danışanını daha fazla tanıma fırsatını harcamamak

Diğer sayfaya geçiniz.

r ' 2 0 1 5 -Ö A B T /R H B R

•\

........ T G -6 ........................----

20.

Danışan: Arabayı aima dediğinde oldui.

29.

©

En az 2 yıl, hemen hemen her gün, yaklaşık gün

>, o CC!

31.

boyu süren depresif duygu durumunun olması Q iştahsızlık, yemek yememe ®

Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama süre­ cine ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Öğrencinin alacağı destek eğitiminin türü, süresi ve sıklığı bu programda yer alır.

Düşük benlik saygısı

® Uykusuzluk ya da aşırı uyku

B) Kuîlaniiacak yöntem ve teknikler bu planda yer alır. Bu bilgiler, hangi duygudurum bozukluğun tanı kri­ C) Desteğe ihtiyacı olduğu düşünülen öğrencilere yö­

terleri kapsamında değerlendirilebilir?

nelik hazırianır. A) Siklotimik bozukluk

D) Eğitim ortamına İlişkin düzenlemeleri de içerir.

B) Çift kutupiu

E) öğrenci kişisel bilgilerini içerir.

C) Majör depresif bozukluk D) Distimik bozukluk E) Tek kutuplu

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi 10

Diğer sayfaya geçiniz.

2015-OABT/RHBR 32.

TG-6

Aşağıdakilerden hangisi okul müdürünün rehberlik hizmetleri ile ilgili görevleri arasmda yer almaz?

34.

A) Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi konusunda araç gereç temin eder.

Bir lisede psikolojik danışman olarak görev yapan Zehra Hanım, öğrencisi Şahinur'un isteği üzerine bir çalışma programı hazırlar. Okuida herhangi bir sorunu bulunmayan ve bu çalışma programma harfiyen uyan Şahinur’un akademik performansmda ilginç bir şekilde herhangi bir değişiklik oimaz.

B) Okul rehberlik yürütme komisyonuna başkanlık eder.

Şahinur’un yaşadığı bu durumun neden kaynak­ landığını öğrenmek için Zehra Hanım’ın kullanması gereken en uygun bireyi tanıma tekniği hangisidir?

C) Okul yıllık rehberlik programmın hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. D) Hazırlanan okul planının çerçeve plana uygunluğu­ nu denetler.

A) Otobiyografi B) Sosyometri

E) Yıl sonu değerlendirme raporunu inceler ve bir nüs­ hasının iRAM’a ulaşmasını sağlar.

C) Sosyodrama D) İlgi testi E) Ev ziyareti

33.

Çağdaş eğitim anlayışı çerçevesinde örgün eğitimin içinde yer alması gereken profesyonel bir hizmet grubu olan öğrenci kişilik hizmetlerinin temel unsu­ ru aşağıdakilerden hangisidir? A) MEB B) Psikolojik danışman C) Okul müdürü D) Smif öğretmeni E) Veli

11

Diğer sayfaya geçiniz.

TG -6

2015-OABT/RHBR 35.

Okui psikolojik danışmani Emre Bey öğrencisi Burcu’nun beniik algısının olumsuz olduğunu tespit etmiş

36. ■ 37, soruları aşağıdaki parçaya göre cevap­ layınız.

ve Burcu’nun kendini diğer insanların gözünden nasıl algıladığını öğrenmek istemiştir.

8. sınif rehber öğretmeni Yasemin Hanım, öğrencilerinin farkındalığını artırmak için JOHARİ penceresi çaiışması düzenlemiştir. Bu çalışma da Yasemin Hanım JOHARİ penceresindeki aianlari Öğrenciierine tanıtmış ve sonra­

Bu veriler ışığında, Emre Bey’in hangi bireyi tanıma tekniğini kullanması daha uygundur?

sında öğrencilerin sıra arkadaşlarıyla hangi alanlannm A) Otobiyografi

daha belirgin olduğunu konuşmalarını istemiştir.

B) Kime göre ben neyim?

Kendimin

C) Sosyometri

Bilmediğim

Sildiğim

4

\

D) Sosyal uzaklık ölçeği

/

\

t Kör Alan

Açık Alan

E) Kimdir bu?

/ \

/ \ Gizlilik Alanı

\

/ Bilinmeyen Alan ; ■

\

36.

i

/

\

Çalışma sonucunda öğrencilerin kendi aralarında yap­ tıkları konuşmaları değerlendiren Yasemin Hanım öğ­ rencilerin çoğunun kör alanlannm daha belirgin olduğu­ nu tespit etmiştir. Buna göre Yasemin Hanım smıfmda hangi hizmet alanlanna göre rehberlik çalışması uygularsa orta­ ya çıkan bu duruma etkili şekilde müdahale etmiş olur? A) Bilgi toplama ve yayma 8) Müşavirlik C) Psikolojik danışma D) Bireyi tanıma E) Araştırma ve değerlendirme

37.

Yasemin Hanım’ın yaptığı JOHARİ çalışması hangi rehberlik türü çalışması kapsamında ele alınabilir? A) Grupta psikolojik danışma B) Grup rehberliği C) Vaka incelemesi D) Vaka konferansı E) İyileştirici rehberlik

12

Diğer sayfaya geçiniz.

2015-OABT/RHBR 38.

TG -6

12. sınif öğrencisi Âdem, özgürlüğüne fazlasıyla düş­ kün ve sezgileriyle hareket etnneyi seven biridir. Âdem, yaptığt iş ne olursa olsun o işe coşku ile yaklaşır ve

40.

Gelişimsel bakış açısmm mesleki rehberlik île etki­ leşimi sonucu “yaşam boyu" devam eden süreç aşağıdakilerden hangisidir?

duygularını mutlaka kullanır, A) Mesleki olgunluk Âdem, Holland’in tîpoiojl kuramma göre hangi tipe sahip özellikleri taşımaktadır?

B) Mesleki yetkinlik C) Kariyer danışmanlığı

A) Araştırmacı D) Mesleki rehberlik B) Sanatçı E) İş ve meslek eğitmenliği C) Gerçekçi D) Girişimci E) Sosyal

39.

Smtfındaki bir öğrencinin Öğrenme güçlüğü yaşadığını düşünen sınıf rehber öğretmeni Şule Hantrn’in Öncelikli olarak yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Durumu okul idaresi ile görüşmeli ve RAM’a sevk işlemlerini başlatmalıdır. B) Aile ile görüşüp tespitlerini doğrulatmalıdır. C) Psikolojik danışmana durumu anlatmalı ve yardım talep etmelidir. D) Çocuğu hastaneye yönlendirmelidir. E) Çocuğun oturma planındaki yerini değiştirmelidir.

13

Diğer sayfaya geçiniz.

2 0 1 5 -Ö A B T /R H B R 41.

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi https://www.fa cebook.com/KpssKaynakArsivi 43.

Aşağtdakilerden hangisi meslek seçimini etkileyen faktörler arasında gösterilemez?

TG-6

9 yaşındaki Aslılıan sınıf arkadaşı Zeynep’e ortada hiç­ bir neden yokken fizikse! zarar verir.

B) İlgi

Psikolojik danışman Serenat Hanım’a, sınıf rehber öğretmeni tarafmdan yönlendirilen Aslıhan’a, aşa­ ğıdaki yaklaşımlardan hangisi uygulanırsa etik ve

C) Cinsiyet

yasa! açıdan sakıncalı bîr davranışta bulunulmuş

A) Yetenek

olur? D) Mesleki doyum A) Sorunun nedenini ortaya çıkarmak için psikolojik

E) Ekonomik koşuüar

danışma yapma B) Asiıhan’ın bu davranışının olası sonuçianndan bah­ setme C) Aslıhan’m ailesini görüşmeye çağırma D) Zeynep’le görüşüp olayın aynntılannı öğrenmeye çaîişma E) Olaya tanik olan öğrencileri dinleme

42.

Bireylerin iş yaşamında yükselmek için gösterdik­

Danışan (kadın. 43 yaşında memur); Önceki oturumlar­ da pek çok defa söylemeye niyetlenip de söyleyeme­

leri çabanın aslında yaşam içinde yükselmek için gösterdikleri çabayla ilişkili olduğunu söyleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

diğim bir şeyi paylaşmak isterim. Sanırım bu konudan da bahsetmeliyim. Yaklaşık 8 yaşında tacize uğradım. Bir kere gerçekleşen bu olayı unutmadım. Bunu yapan kişi, eğer birine bana yaptıklarını anlatırsam kendisine bir şey olmayacağını ama benim herkes tarafından alay edilen ve iğrenilen biri olarak damgalanacağımı söyle­ yip bu konuyu bugüne kadar hep bir sır olarak saklama­

A) Myers Briggs Tip Teorisi

mı sağladı. Artık bu yükten kurtulmalıydım.

D) Özeiiik Faktör

Buna göre danışan tarafından bu bilgiler kendisine aktarılan psikolojik danışmanın yasa! ve mesleki

E) Holland’in Tipoloji kuramı

B) Psikanalitik 0 ) Adierian

etik bağlamında aşagıdakilerden hangisini yapması gerekir? A) Danışanı polise bilgi vermesi hususunda ikna etme­ ye çalışmalıdır, B) Danışana yaşadığ! sorunları aşma noktasında des­ tek olmaya devam etmelidir, C) Süpervizyon almalıdır. D) Psikolojik dansşmanm bu durumun gizliliği ihlal ne­ deni olduğunu söyleyip kendisi polise bilgi verme­ lidir. E) Bu sorunun kendisini aştığını söyleyip danışanı başka bir danışmana yönlendirmelidir.

14

Diğer sayfaya geçiniz.

2 0 1 5 -Ö A B T /R H B R 45.

TG-6

Yaşadığı evin bahçesinde sebze ve meyve yetiştiren Ferruh Bey, çevresindeki insanlar tarafından da iyi kalp­ li biri olarak tanımlanmaktadır. Yaptığı bu işten olduk­ ça keyif alan ve sabırla bu işleri gerçekleştiren Ferruh Bey’in bahçesi aynı zamanda üç tane ördeğe de ev sa­ hipliği yapmaktadır.

47.

Ayşegüi Hanim’m yapmak istediği bu çalışma reh­ berliğin hangi işlevi kapsammda degerlendirlleblUr?

Holtand’m tîpoioji kuramına göre Ferruh Bey’in kişi­ lik tipi aşağıdakîlerden hangisidir? A) Girişimci

B) Gerçekçi

C) Sanatçı

D) Girişimci

Okut psikolojik danışman! Ayşegül'Hanım dönem ba­ şında öğrencilerinin iletişim becerilerini artırıcı bir çalış­ ma yapmak istemektedir.

A) Yöneltici B) İyileştirici C) Ayarlayıcı D) Tamamlayıcı

E) Sosyal

E) Kriz yönelimli

46.

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanların görevlerinden bîridir? A) Okul rehberlik ve psikolojik danışma komisyonuna başkanlık etme

o

B) BEP komisyonuna başkanlık etme 0 ) RAM’a sevk edilecek öğrencilerin eğitsel değerlen­ dirme formlarını eksiksiz doldurma D) Okul rehberlik ve psikolojik danışma pianını hazır­ lama E) Kaynaştırma öğrencilerinin özei eğitim kurumlarından alacakları eğitimin saatlerini okula uygun hâle getirme

15

Diğer sayfaya geçiniz.

2 0 1 5 - Ö

48.

A

B

T

/ R

H

B

T

R

50.

Okullarda “çözüm odaki! kfsa süreli terapi” uygulamanm en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisi­

G

- 6

I

Danışan; Kido bana kîzınca evden çıktım ve arkadaş­ larla buluşmaya gittim

dir?

Psikolojik Danışman: Kido’yla yaşadığın bu sorunlar epeydir var. Sürekli sana karşı öfke dolu davranışlar

A) Hümanist yaklaşîmın smırhhklan

sergiliyor. Geçenlerde yine bir yanlış anlaşılma üzeri­ ne onu sevmediğini düşünmüş ve uzun bir süre seninle

B) Değişen öğrenci profili

küsmüştü. Bu tip davranışları yapıyor olması yakın za­

C) Değişen müfredat

manda gireceği sınavla da ilişkili olabilir. Belki de stnav

D) Zaman

hakkında onunla konuşmalısın. Eğer sınavın yarattığı gerilimi ortadan kaldırırsak sizin yaşadığınız sorunlann

E) Güncel olması

büyük bir kısmı da hallolur. Ne dersin? Buna göre psikolojik danışman hangi noktanın Öne­ mini göz: ardı etmiştir? A) Sorun odağı olarak danışana değil de çevresine odaklanmaması ilkesini 8) Danışanın kendini ifade etmesine izin vermesi gerekiilîğini C) Az konuşmasının daha yararlı olacağı gerçeğini D) Terapötik iş biriiğini tam oluşturmasının önemini E) Danışandan kaynaklı unsurları göz ardı etmemesi gerekliliğini

49.

Danışan (Ferit): Bana niçin hastalığim hakkında soru sormuyorsun? Psikolojik Danışman: Ferit, yaptığımız danışmanın daha faydalı olabilmesi için bana duygularından bah­ setmelisin. Eğer neler hissettiğini bana anlatırsan bu­ nun daha yararlı olacağını göreceğiz. Danışan: Tamam, anladım. Bu diyalogda psikolojik danışman danışma süreci­ ne dair hangi unsuru etkili bir şekilde kullanmıştır? A) Danışma sürecine uygun tarzda başlamıştır. B) Danışma sürecine dair bilgi vererek danışanın odaklanmasını sağlamıştır. C) Danışanı anladığını ona iletmiştir. D) İyi bir danışman olduğu mesajını vermiştir, E) Psikolojik danışmada esas gücün kendisinde oldu­ ğunu ortaya koymuştur.

16

Test Bitti. Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.

2015 - OABT / RHBR

TG - 6

REHBER ÖĞRETMEN

Soru kökü incelendiğinde iki tem el vurgu

Genel olarak insanları ve durum ları sınıf­

B eyne ilişkin yapılan a çıklam alardaki ortak

dikkati çekm ektedir: ilki “gereksinim ” , di­

landırırken kullandığım ız şem alar sterotip

vurgu; nöronların işlevleri ve fonksiyo n ­

ğeri ise “özel ve kişisel dünya.” Ö zellikle

olarak adlandırılır. S terotipler yargılarım ızı

larında sürekli yeni bilgilere ulaşıldığı y ö ­

psikolojik danışm a

doğrulayacak sonuçların ortaya çıkm asına

nündedir. Bu bilgi ışığında beyinde en fazla

neden olur. Soru öncülünde verilen durum ­

bulunan ve tem el görevi gelişen nöronla­

karşılaşıldığında

kuram ları sorularıyla

belirli

kavram ların

ol­

dukça ayırıcı niteliklere sahip olduğunu

da

açıklandığı

rın büyüm e süreçlerini yönlendirm ek olan

unutm am anız gerekir. Verilen parçada bez

ikinci grubun bu beklenti doğrultusunda ha­

y a pıla r glial hücrelerdir. G lial hücreler sinir

bebeklerin, bireylerin özel ve kişisel dün­

reket etm esi ve başarılı olm aları pygm alion

sistem inin tutkalı olarak da bilinir. S inir hüc­

yalarında varlıklarını devam ettirm eleri ve

etkisi olarak tanım lanır.

öğretm enin

beklentisinin

resini sarm ak ve korum ak, hücrelere oksi­

belirli bir gereksinim i karşılıyor olm aları bizi

jen ta şım a k d iğer görevlerinden bazılarıdır.

g erçeklik kuram ına götürm ektedir. Ö zel ve

®®(g#©

kişisel dünyam ız olarak G lasser'in tanım la­ dığı dünya ise kalite dünyasıdır.

®®©DI)

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi

Ö zellikle Zım bardo'nun A m e rika 'd a hapis­ haneler üzerinde gerçekleştirdiği bir dizi G örm e konusu psikoloji bilim inde önem li

çalışm a infaza katılan gardiyanlar üzerine­

çalışm a alanlarından biridir. İki boyutlu re­

dir. Bu çalışm alarda gardiyanların verdikle­

H er gün binlerce uyaranla te m a s etm ek­

tinanın nasıl üç boyutlu şekilleri algıladığı,

ri ce vap la r özetle şöyleydi: B unlar suçlu ve

teyiz. Neyin uzun süreli belleğim izde ye r

beynin bu süreçteki etkisi gibi önem li so­

her türlü cezayı hak ediyorlar. A yrıca ben

alacağına, neyin alm ayacağına karar v e ­

runlarla psikoloji bilim i de fa zlasıyla ilgili­

yalnızca bana verilen em irleri yerine getiri­

ren m ekanizm a yani öğrenm e süreçlerinde

dir. G örm e ve renk algısına ilişkin olarak

yorum . Ö zellikle verdikleri ikinci cevapta bu

devreye giren ilk fa ktö r dikkattir. D ikkat bir

yapılan çalışm alar bebeklerin m avi renk

durum larda e sas sorum lunun kendileri de­

çeşit sp or ışığı görevi görerek olgu ya da

hassasiyetiyle

çıkar­

ğil başkaları olduğu vurgusu önem lidir. Yal­

olaylardan hangisinin önem li olduğunu işa­

mıştır. Kimi araştırm acılara göre evrim in ilk

nızca kendilerine verilen em irleri ye rin e ge­

ret eder.

sürecinden beri genlerim ize işleyen bir bil­

tire nle r açısından çocuklara uyguladıkları

gi mavi renk. Karada ve denizde yaşayan

şiddet onların işinin bir parçasıdır. Bu olgu

doğduğunu

ortaya

canlıların ortak olarak g ördükleri gezege­

itaatın tem el nedenlerinden olan “kişise l

nin en yaygın renginin m avi olm ası iddiası

sorum luluğun y itirilm e s i"o la ra k adlandırılır.

evrim sel psikoloji tarafından ortaya atılm ış

®®©®#

•®©®d)

bir iddiadır.

®#©®®

Türk ve dünya edebiyatının en önem li y a ­ zarlarından olan Yaşar Kem al sağ gözü­ nü küçük yaşta geçirdiği bir kaza sonucu Bellekte

özellikle

de

olaylar

zincirinde

kaybetm iştir. G estalt kuram ının algı ya sa ­

H im ba kabilesi ile A vrupalı insanların yeşil

önem li payı olan beyin yapısı hipokam püs-

ve kırmızı tonları görm e üzerine karşılaş­

ları bağlam ında y e r alan derinlik algısı iki

tür. Bu bölgede oluşan hasarlar kısa süreli

gözden gelen verilerin

tırıldıkları çalışm anın sonucunda farklı so­

bellekte ciddi sorunlara yol açar. M ehm et

yeniden işlenm esi ve değerlendirilm esiyle

beyin tarafından

nuçların ortaya çıkm asının tem el nedeni

Bey'in yeni hatıralar oluşturam am ası bu

s o syal çevredir. O rm anın varlığı yeşilin pek

ilgilidir. Bir gözünü kaybeden insanların y a ­

yapıda oluşan bir hasardan kaynaklıdır.

şadığı en tem el sorun, derinlik algılarının

çok tonuna tanık olm anıza yol açar. Yine

•®©®d)

kent yaşam ı kırm ızının bütün tonlarını için­

zayıflam asıdır. Ç ünkü tek gözden gelen ve rile r derinliğe ilişkin kestirim de bulunm a­

de barındıran pek çok unsura ev sahipliği

yı da güçleştirm ektedir.

yapar.

®®©®#

®®#®(I 3

Diğer sayfaya geçiniz.

2015 - OABT / RHBR 10.

TG - 6

P sikologlar çocukların kendilerine söyle­

13.

“Psikoterapi ve D uygu” isim li kitabında Ellis

16.

A nne ve babasının boşanm asını m üteaki­

nenleri anlam aları durum una alıcı dil, d uy­

11 tane akıl dışı inanç sıralam ış ve bu akıl

ben okulunu değiştiren V eyis'e bireylerin

gu ve düşüncelerini sözcükle a nlatabilm e­

dışı inançları danışanlarından işittiğini söy­

kişisel gelişim i ve uyum unu m erkeze alan

lerine ise ifade edici dil derler. D olayısıyla

lemiştir. D anışanların inanç sistem indeki

kişisel ve sosyal rehberlik hizm eti sunul­

15 aylık bir çocuğa “G özün nerede?” diye

hataların kaçınılm az olarak onların duygu

malıdır. Uyum sağlayam ayan, sorun yaşa­

sorduğum uzda çocuk gözünün yerini g ös­

ve davranış edim lerini de bozacağını bilen

yan ve arkadaş edinm ede sıkıntıları olan

te re b ilir am a “Gözüm burada.” diyem ez.

Ellis'in akıl dışı inançlara dair tem el vu rgu ­

Veyis öncelikle bu yardım ı alm alıdır.

D olayısıyla çocuklarda öncelikle alıcı dil,

su; onların akıl dışı ve gerçekçi olm adık­

sonra ifade edici dil geliştiğinden B seçe­

ları yönündedir. Bu bağlam da C seçeneği

neği ya nlış seçenektir.

dışında kalan seçeneklerin akıl ve gerçek dışı nitelikleri göze çarpacaktır. Fakat C se ­

®#g®©

çeneği bireyin m utsuzluğun kaynağını dı­ şarıda aram ak yerine kendine yönelm esini vurgulam ası açısından yani içsel konuş­ m alar ve kendi iç algılarım ızın sorunlarda daha belirleyici olduğunu vurgulam ası açı­ sından d iğer seçeneklerden ayrılır. ® ® ^ ® ©

11.

17.

B ireyler kaygıyı uygun yöntem lerle kont­

sı ve bu sorunu çözebilm esi için sunulan

rol altına alam adıklarında ego-savunm a

yardım psikolojik danışm adır. Sorun reper-

m ekanizm aları devreye girer. Bu m ekaniz­ m alar kaygıyı azaltm ak için devreye girer­

Veyis'in yaşadığı sorunun farkına va rm a ­

tuvarı bu şekilde olan V eyis'in psikolojik 14.

D anışana özen gösterm e, danışanın o nun­

ler. G erçeği yadsıyıp çarpıtm a potansiyeli

la ilgilendiğinizi ve ona değ e r verdiğinizi

ta şırla r ve bireyin gelişim dönem i ve kaygı

gösterm enin tem el yoludur. İçerik ve duygu

durum una göre değişkenlik gösterebilirler.

yansıtm a becerisi, danışanın ifade e ttikleri­

Patolojik bir m uhteva içerm eyen savunm a

nin sizin tarafınızdan anlaşıldığını gösterir.

m ekanizm aları bilinç dışı düzlem de işlev

Süreç becerileri başlam a, yapılandırm a ve

görürler, bilinç düzeyinde değil.

özetlem eden oluşan becerileri içerir. Soru

®®#@©

danışm an tarafından yardım alm ası ge­ reklidir. Bu yardım aynı zam anda Veyis'in yaşadığı

uyum

problem inin

üstesinden

gelm esini sağlayacağından, uyum sağla­ yıcı işlevini yerine getireceğinden doğru seçenek B'dir. ® # © @ ©

sorm a becerisi danışanların sorun y a şad ı­ ğı durum ları tespit etm ek için kullanılan be­ ceridir. D anışanı anlam a becerisi ise etkin dinlem enin m erkezde olduğu ve danışanın tam ve doğru şekilde anlaşılm asının en te ­ mel yoludur.

•®(C®©

12.

Varoluşçu terapide danışanın kendi o la­ bilm esi terapinin odağındadır. Danışanın kendi olabilm esi için terapist sürekli dan ı­ şanı cesaretlendirir, onu d iğer insanlarla kurduğu ilişkilerdeki hatalarını görebilm e­ si için yü zle ştirm e le r yapar. Danışanların kendi dünyalarını yaratm aları; nasıl ya şa ­ dıkları ve nasıl yaşam aları gerektiği ko­

15.

P sikolojik danışm a ilişkisinde danışan ve danışm an

arasında oluşm ası m uhtem el

18.

D anışanlar psikolojik d anışm anlardan çoğu

bağım lılık ilişkisi ö zellikle oturum ların bitiş

zam an oldukça fazla beklenti içine g irebilir­

tarihinin belirsizliğiyle doğruluğuyla ilişkili­

ler. Bu beklentileri sezen psikolojik danış­

dir. Bu açıdan sabit sonlandırm a danışanla

m anlar kendi pozisyonlarını testlerle des­

8 seanslığına bir ve ya daha fa zla problem

teklem e ihtiyacı hissederler. A m a önem li

nusunda düşünm eleri için te şvik edilm esi

ve problem li beceri konusunda iletişim de

olanın deneyim ve bilgi olduğu testlerin ise

yine varoluşçu terapistlerin dikkat ettikleri

olunduğu ve danışanların yardım ı en iyi şe ­

yardım cı unsurlar olduğu unutulm am alıdır.

unsurların başında gelir. D olayısıyla I. ve

kilde aldıkları sonlandırm a biçim idir. Sabit

D olayısıyla psikolojik danışm anın testlerin

III. m addeler varoluşçu terapiye d air unsur­

sonlandırm anın dezavantajı ise yeni bece­

önem li yardım cı unsurlar olduğu am a tek

lardır. II ve IV. m addelerde verilen bilgiler ise G estalt terapiye dair bilgilerdir.

riler öğretirken yetersiz ayrıntılar verm e ve

başına doğru sonucu verem em e gibi pek

problem kapsam ını kısıtlam a riskidir.

çok sınırlılıklara sahip olduğunu vu rgu la ­

®®#@©

®®©#©

m aları testin

işlevini danışan açısından

daha etkili hâle getirecektir.

•®©@© 4

Diğer sayfaya geçiniz.

2015 - OABT / RHBR 19.

TG - 6

P sikolojik yardım ilişkisinin kusursuz bir ta ­

22.

Grupla psikolojik danışm a süreçleri her

25.

G rupla psikolojik danışm anın verim ini dü­

nımı olm asa bile belirli kalıplara sahip “iliş­

zam an istendiği gibi gitm ez. Bazen üye­

şüren danışanlar genel olarak zo r danışan

ki” tem alı yürür. Yani danışm an ve danışan

den bazen de liderden kaynaklı yasal ve

tipi olarak tanım lanır. Soru öncülünde v e ­

arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulm ası için

etik sorunlar ortaya çıkabilir. Soru öncü­

rilen duygu durum una sahip d anışanlar

bazı koşullar vardır. Bunlardan biri de özel­

lünde sürece ilişkin yeterince bilgi sahibi

^■yas tutanlar"’ olarak tanım lanan gruptur. Yas tu ta n lar herhangi bir ölüm ve ayrılık

likle ilk oturum larda güven ilişkisinin tesis

olm adığında yasal yollara başvuracak bir

edilm esi için danışanın yönlendirm esine

danışanla liderin diyaloğu ye r alm aktadır.

durum undan sonra bu duygu küm esiyle

m üsaade

Liderin “Sizde biliyorsunuz ki biz bunları

yaşayan insanlardır. Bu tip danışanların gi­

konuştuk.” cüm lesine

dene “ Hoşça kal!” dem elerinin sağlanm ası

edilm esidir.

kendi yönlendirdiğini

Danışan

oturum u

düşündüğünde

en

danışanın

verdiği

başta va r olan gerilim duygusu yerini ra­

tepkiden de anlaşılacağı üzere ortada so ­

hatlam aya ve güvene bırakacaktır. D anış­

mut bir kanıt yoktur. Etik ve yasal açıdan

manın öncelikle göz ardı ettiği ilke danışa­

sorun ya şam a m a k için kullanılan tem el

nın yö nlendirm esine hem en engel olm am a

yöntem , danışanlara bilgilendirilm iş onay

gerekliliğidir.

form unun im zalatılm ası gerektiğidir. S oru­

gerekir.

da bu form un im zalatılm adığı anlaşılm ak­

•® © ® D

tadır. ® ® © # ©

23. 20.

Ç oğunlukla tecrübeyle sabit olan em patik

Grup sürecinde onlarca farklı nedenden

26.

dolayı direnç davranışı ortaya çıkm aktadır.

tepki becerisi özellikle m esleğin ilk yılla ­

D irenç davranışının oluşm asını e ngelle­

rında tam anlam ıyla kullanılam az. D eneyi­

sidir. Bu sorundan m uzdarip olan hastalar

menin pek çok farklı yolu vardır. S eçe­

min belirleyici olduğu em patik tepki yerine

kitap okurken ya da araba sürerken bir

neklerde belirtilen hususların hepsi direnci

çoğunlukla sem pati içeren te p kile r veririz.

anda uykuya dalıp hızlıca REM evresine

engellem enin yollarıdır. Fakat soru kökün­

Ayrıca danışanla aynı fikirde olm anın da

geçebilirler. Bu hastalığın tam olarak nede­

deki “en öncelikli” vurgusu bizi A seçeneği­

em patiyle eş değ e r olduğuna dair yanlış

Bir anda ve hızlıca uykuya dalm a olarak da tanım lanan bu rahatsızlığın adı narkolep-

ni bilinm em ektedir.

ne götürür. Çünkü ilk oturum da verilecek;

a lg ıla r da oldukça yaygındır. D anışm anın

®#©@©

grup sürecinin işleyişi m uhtem el sorunlar,

te pkilerine bakıldığında öncelikle danışan­

beklenen so nu çla r ve kazanım lar gibi un­

la aynı fikri paylaştığını, sonrasında ise

surlara d air verilecek bilgi pek çok direnç

sem pati yaptığını görebiliriz.

duygusunu ve davranışını daha oluşm a­ ® ® # ® D

dan engelleyecektir.

•®©®d)

24.

Transferans ya da aktarım , danışm a sü ­ reçlerinde sıkça karşılaşılan bir durum dur. Bu durum la başa çıkm ak için liderin pek

21.

G rupla psikolojik danışm a sürecinde üye­

çok unsuru ya da yöntem i bilm esi gerekir.

lerin yaşadıkları ikili ya da karşıt duygular

A m a B, C, D ve E seçeneklerinde verilen

am bivalans kavram ı ile ifade edilir. Öf-

ve doğru olan m üdahale yöntem lerinden

27.

İlk olarak Leo K anner tarafından ta n ım ­ lanan otizm ciddi iletişim sorunlarıyla karakterize bir bozukluktur. Yaygın gelişim bozuklukları

kapsam ında

değerlendirilen

otizm e ilişkin verilen bilgilerden A seçene­

ke-sakinlik, gelm e-gelm em e, istek- istek­

evvel liderin daha önceden bir deneyim

ğindeki bilgi yanlıştır. Ç ünkü otizm her sos­

sizlik gibi ikili d uyg u lar grubun başlangıç

geçirm esi çok önem lidir. Fakat bu deneyim

yo ekonom ik düzeyde insanda görülebilen

a şam asından eylem evresine kadar ya şa ­

liderin lider olarak geçirdiği deneyim leri

bir bozukluktur.

nabilir. Liderin danışanlardaki bu duyguları

içerm em ektedir. Ç ünkü bu tip deneyim ler­

sürecin doğal bir parçası olduğunu anla­

de üye ya da gözlem ci olarak takip ettiği

m aları ona uygun davranm aları önemlidir.

gruplarda dirençle karşılaşan liderin nasıl

•® © @ ©

bir strateji izlediğinin analizi dirençle ça ­ lışm ada ciddi bir tecrübe kazandıracaktır. Yani lider üye olarak daha önce grup d ene­ yim i yaşam alıdır.

•®©@© 5

Diğer sayfaya geçiniz.

2015 - OABT / RHBR 28.

TG - 6

Daha önceden çoğul kişilik bozukluğu o la­

31.

B ireyselleştirilm iş

eğitim

program ı

özel

34.

Soru öncülüne bakıldığında akadem ik ba­

rak da anılan bu bozukluk dissosiyatif kim ­

eğitim e ihtiyacı olan bireylerin gelişim özel­

şarısızlıkla doğrudan ilişkili olabilecek iki

lik bozukluğudur. Bu bozukluğa sahip has­

likleri, eğitim perform ansları ve ihtiyaçları

tem el fa ktö r (plana uym am a ve okul orta­

ta la r en fazla tanınan ve bilinen hastalardır.

doğrultusunda hedeflenen am açlara y ö ­

m ında yaşanan sorun) elem ine edilm iştir.

100 den fazla kim liği olan kimi vakalara da

nelik hazırlanır. S eçenekler incelendiğinde

D olayısıyla sorunun dışarıdan kaynaklan­

rastlanan bu bozuklukta önem li kişisel bil­

C seçeneğinin bu tanım a uygun olm adığı

ma olasılığı artm ıştır. B uradan hareketle

giler bile kasti olm ayacak bir şekilde anım -

kolaylıkla anlaşılacaktır. Yalnızca düşünm e

Zehra H anım 'ın ev ziyaretinde bulunarak

sanam am aktadır.

ya da sezgi yoluyla bir öğrenciye BEP ha­

öğrencinin evinde m uhtem el bir sorun kay­

zırlanam az. Ö ğrencinin tanılam a süreçleri­

nağı aram ası daha uygundur.

® ® © # ©

(ABC®#

nin işletilm esi ve RAM tarafından yapılan son değerlendirm e süreçlerine dâhil olup özel eğitim desteğine ihtiyacı olduğunun tespit e dilm iş olm ası lazım. ® ® ^ ® ©

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi

29.

Bireylerin

işlev

düzeylerinden

bozulma,

32.

Okul rehberlik hizm etlerinin başında ye r

35.

Em re Bey'in kullanm ası gereken teknik

duygu durum larına ilişkin yapılan değer­

alan okul m üdürünün bu alana ilişkin pek

“Kim e göre

lendirm e de ele alınan en önem li unsurlar­

çok sorum luluğu vardır. Fakat okulu bün­

teknik bireylerin başkaları tarafından nasıl

dandır. Ö zellikle en az 2 yıl boyunca kişinin

yesinde psikolojik danışm an ya da danış-

a lgılandıklarını anlattıkları yani başkaları­

her gün d ep re sif duygu durum unda olm ası

m anlarca hazırlanan planın çerçeve plana

nın gözündeki algılarını tanım ladıkları bir

gerekm ektedir.

uygunluğunu denetlem e görevi bulunm a­

tekniktir.

m aktadır. Y ıl sonu değerlendirm e raporunu

®®©DI

ben

neyim ?” tekniğidir. Bu

® # © ® ©

inceler ve bir nüshasının R AM ' a ulaşm a­ sını sağlar. Bu değerlendirm e psikolojik danışm an ya da danışm anların ya pm a d ık­ ları hâlde herhangi bir etkinliği ya pm ış gibi gösterm e ya da hatalı bir veri gönderm e risklerini azaltm ak içindir.

30.

A, B, D ve E seçenekleri özel eğitim ilkeleri kapsam ında ye r alan seçeneklerdir. Fa­ kat C seçeneğinde belirtilen ilke hatalı bir ilkedir. Ç ünkü özel eğitim e ihtiyaç duyan bireyin bulunduğu fiziksel çevreden kopa­ rılm adan eğitim alm ası gereklidir. K aynaş­ tırm a eğitim inin dayandığı tem el nokta da burasıdır zaten.

33.

Soru

öncülü

incelendiğinde

öğrenciye

hizm et m erkezli olan “öğrenci kişilik hiz­ m etleri” ni sunm a sürecine dair bir vurgu göze çarpm aktadır. H izm et sunum unu ger­ çekleştiren en önem li unsur hiç kuşkusuz psikolojik danışm andır. Bilgi ve birikim iyle bu sürecin sağlıklı yürütülm esi ve gerekli planlam a ve koordinasyonun sağlanm a­

® ® # ® d

sındaki etkin rolü onu anahtar oyuncu ya p ­

36.

JOHARİ penceresinde kör alan; bireyin kendisinin bilm ediği am a başkalarının bil­ diği özelliklerden oluşur. K ör alanı belirgin öğrencilerin kendilerini tanım aları öncelikli sorundur. Bu doğrultuda bireyin kendini tanım asını am aç edinen bireyi tanım a te k ­ niklerinin kullanılm ası en uygun yaklaşım olacaktır.

maktadır.

®#[email protected]©

6

Diğer sayfaya geçiniz.

2015 - OABT / RHBR 37.

TG - 6

Okul ortam ında bireylerin çevreleri ve ken­

40.

G elişim sel

kariyer

danışm anlığı

süreci

43.

Ö zellikle

ilkokul

çağındaki

çocuklarda

dilerini daha iyi tanım alarına hizm et eden

bir insanın hayatı boyunca yaptığı işler,

yaşanm ası m uhtem el bir ola yd ır kavga. Burada A slıhan'ın fiziksel şiddet uygula­

bu çalışm alar rehberlik kapsam ında de­

hayatında başarı çizgisini oluşturan belli

ğerlendirilir. Yasemin H anım 'ın düzenlediği

başlı olaylar dizisi ve tüm yaşam rollerinin

ması sonucu psikolojik danışm an yö nle n ­

bu çalışm a bireylere değil gruba yönelik

bileşkesi olan kariyer kavram ı üzerinden

dirilm esi olduğuna dair bir ön kabul hata­

olarak düzenlendiğinden bir grup rehberliği

çalışm a yapar.

lıdır. D olayısıyla nedenleri ortaya çıkarm a

çalışm asıdır.

®®#@©

niyetli olsa da A slıhan'a psikolojik danışm a yapılam az. 9 yaşındaki bir çocuğun yasal vasilerinin izni olm adan bir danışm a süre­ ci başlatılam az. Bu etik açından sakıncalı, yasal açıdan da suçtur. •® © @ ©

41.

Bireylerin m eslek seçim ini etkileyen pek çok fa ktö r vardır. Tercih edecekleri m es­

38.

uym ayan, ö zgürlükle­

leğe ilgilerinin olup olm adığı, bu m esleğe

rine aşırı düşkün ve sezgileriyle hareket

dair yetenekleri, doyum sağlayıp sağlaya­

Yerleşik norm lara

eden bireyler H olland'ın tipoloji kuram ında

m ayacakları ve cinsiyetlerine uygun olup

sanatçı tip olarak ta rif edilir. Bu bireyler

olm adıkları gibi. Fakat ekonom ik koşullar

44.

bireyi bir bütün olarak değerlendirm e vu r­

®®©®#

coşkun bir tarzda işlerini yerine getirirler.

M esleki ya klaşım lar ve psikanalitik y a kla ­ şım lar içinde y e r alan A dlerian yaklaşım

bu faktörlerden biri değildir.

yaptıkları işe m utlaka d uygularını katar ve

gusuyla ön plana çıkar. Tıp hekim i olan

®#©@(I

Adler, bireylerin yaşam tarzı bağlam ında iş-m eslek/ toplum ve sevgi gibi olguları nasıl birleştirdiği üzerinde durur. Bireylerin iş ya şam ında yükselm ek için gösterdikleri çaba aslında yaşam içinde yükselm ek için gösterdikleri çabayla ilişkilidir.

®®#@©

39.

S ın ıf rehber öğretm enleri öğrenciyle en

42.

P sikolojik danışm a oturum larında g izlili­

fazla vakit geçiren dolayısıyla öğrencileri

ği ihlal edilecek duru m la r belirlidir: Taciz,

en fazla tanıyan kişilerdir. S ın ıf rehber öğ­

tecavüz, istism ar, danışanın kendisine ya

retm enin bu tespiti öğrencisinin akadem ik

da bir başkasına za ra r verebileceği du­

olarak yetersizliğinin zihinsel bir sorunla

rum larda gizlilik ilkesi ihlal edilebilir. Soru

ilişkili olabileceği izlenim i de uyandırır. Bu

öncülünde 43 yaşında bir m em ur olan da­

noktada sın ıf içindeki gözlem leri ve ders

nışanın yaşadığı taciz olayı büyük oranda

perform ansını aile ile görüşerek değer­

danışanın sorum luğunda olan ve o sürece

lendirm esinden çok, durum u bu konuda

ilişkin yapılacaklara kendisinin karar ve r­

uzm an olan psikolojik danışm ana iletm esi

m esini gerektiren bir süreçtir. Kendi hak­

daha doğru bir yaklaşım olur. P sikolojik da­

larını korum ada aciz olm ayan bir danışan

nışman öğretm en, öğrenci ve veli ile görü­

adına karar ve rm ek etik ve yasal açıdan

şerek gerekli yönlendirm eyi ya pacak ve bu

doğru değildir. S eçeneklerden yalnızca B

süreci yönetecek yegane kişidir.

seçeneği doğru bir içeriğe sahiptir. D anı­

45.

H olland'a göre; nesneler, araç ve gereçler­ le uğraşm a, bahçe işleri ve hayvan bakım ı gibi işlerden keyif alan ve sosyal e tkileşim ­ leri z a y ıf bu insanlar gerçekçi insanlar ola ­ rak tanım lanır.

®«©®©

şanın izni olm adan polise bilgi verm e, refere yapılm am ası gerekir. A yrıca danışm a sürecinin herhangi bir yerinde çıkan ve belli ki danışm anın hayatının m erkezinde olm ayan bir sorun için süpervizyon desteği olası değildir.

®#©@© 7

Diğer sayfaya geçiniz.

2015 - OABT / RHBR 46.

TG - 6

S eçeneklerde okul, rehberlik ve psikolojik

48.

danışm a planı dışında kalan bütün seçe­

Ö rgün eğitim kurum larında sorun yaşayan öğrencilerin

yaşadıkları

sorunları

aşm a

50.

P sikolojik yardım ilişkisi te m elde d anışan­ ların danışm anlardan daha fazla konuş­

nekler psikolojik danışm anların dışındaki

noktasında psikolojik danışm anlara o lduk­

ması üzerine kuruludur. Danışan ne kadar

süreçlerdir. A ve B seçenekleri okul m üdü­

ça iş düşm ektedir. Fakat yü rütü le ce k çalış­

fazla m ateryali ortaya çıkarırsa yaşadığı

rünün, C seçeneği sın ıf rehber öğretm enin

m aların önündeki en büyük engel zam an

sorunun ta m olarak anlaşılm ası ve çözüm ­

görevidir. E seçeneğine

sınırlam asıdır.

derslerinden

lenm esi kolay olur. Soru öncülünde psiko­

sorunundan

lojik danışm an konuyu çok fazla uzatarak

uygun

hareket

Bir yandan

eden bir psikolojik danışm an ise suç işle­

geri kalm am ak bir yandan

m iş olur. Bu tip kurum larla ilişkiler ayrı bir

kurtulm ak isteyen öğrencileri 5-10 dakika­

sorunun konusudur.

lık teneffüslerde değerlendirm ek çok ciddi bir handikaptır. Bu noktada çözüm odaklı

® ® © # ©

bu önem li unsuru göz ardı etmiştir.

®®#@©

kısa süreli terapinin oldukça işlevsel o laca­ ğı ortadadır.

®®g#©

47.

Okul içinde iletişim sizlikten kaynaklı prob­

49.

P sikolojik yardım ilişkisinde danışanlar ge­

lem lerin yaşanm am ası için psikolojik da­

nel olarak psikolojik danışm anların sürekli

nışm anlar öğrencilerle yakın ilişki kurm alı;

sorular sorarak kendisini bir yöne kanalize

öğrencilerin problem lerini, isteklerini, ihti­

etm esini, oradan da çözüm e ulaşılm asını

yaçlarını belirlem eli; elde ettikleri bilgileri

beklem ektedir. Fakat yukarıdaki örnekte

eğitim planlayıcıları ve program yapım cıla ­

de anlaşılacağı üzere danışm a ilişkisi esas

rına vererek daha sağlıklı, yararlı ve doğru

olarak danışanın konuşm ası psikolojik da­

program hazırlanm asına yönelik çalışm a­

nışm anında bu konuşm ada ortaya çıkan

lar yapm alıdır. Yani rehberlikten edinilen

duygu ve bilişleri keşfetm esidir. Psikolojik

bilgilerden öğretim in planlanm asında y a ­

danışm an danışm a sürecinin nasıl o laca­

rarlanılm ası ayarlayıcılıkla ilgilidir.

ğına dair bilgi verm iş ve danışanın odak­

®®#®©

lanm asını sağlam ıştır.

TIKLAYIN: face book: Kpss Kaynak Arşivi Kpss Doküman Arşivi

(ABC(@I)

8

Diğer sayfaya geçiniz.

View more...

Comments

Copyright � 2017 SLIDEX Inc.
SUPPORT SLIDEX